ตัวบ่งชี้     2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

 

ชนิดตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ

 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ

                   1.  มีการกำหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

                   2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่การกระตุ้นให้อาจารย์คิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ  ในด้านเรียนการเรียนการสอน

                   3.  มีแหล่งทุนสนุนการวิจัย  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา

                   4.  มีผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ

                   5. มีการสร้างเครือข่ายวิจัยด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

 

เกณฑ์การประเมิน  :

 

มิติ

ระดับขั้น

คะแนน

ผลการดำเนินงาน

 

1

1

มีนโยบาย/แผน/แนวปฏิบัติในการสนับสนุนให้อาจารย์ประจำทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

 

2

มีการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการตามนโยบาย/แผน/แนวปฏิบัติ

 

3

มีการติดตาม/ทบทวน/ประเมินผลการดำเนินงาน

 

4

มีการแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงาน

มิติ

ค่าคะแนน

ผลการดำเนินงาน

 

1

มีการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานไม่ครบ  3  ข้อแรก

2

2

มีการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน  3-4  ข้อแรก

 

3

มีการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานครบทุกข้อ

 

ผลการดำเนินงาน

มิติที่ 1   

1.       คณะวิศวกรรมศาสตร์มีนโยบายสนับสนุนให้อาจารย์ทำการวิจัย และศึกษาค้นคว้าปัญหาพิเศษตามเอกสารประกาศของคณะฯ (2.8.1)

2.       เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มีการจัดอบรมการทำบทเรียน e-learning (2.8.2) ให้แก่คณาจารย์

 

มิติที่ 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการดำเนินการครบ 2 ข้อแรก

พัฒนาการ

                เนื่องจากในวงรอบปีที่ผ่านมาไม่มีการประเมินตัวบ่งชี้นี้ทำให้ไม่สามารถประเมินพัฒนาการได้

 

การบรรลุเป้าหมาย

ไม่บรรลุเป้าหมาย  เพราะคณะวิศวกรรมศาสตร์มีการกำหนดเป้าหมายด้านการมีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนไว้ที่ ระดับ 3

 

รายงานผลการประเมินตนเอง

ตัวบ่งชี้

ผลการประเมิน

คะแนนรวม

 

(1)

มิติที่  1

(2)

มิติที่ 2

(3)

พัฒนาการ

(4)

บรรลุเป้าหมาย

2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารย์ประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

 

1

1

N/A

1

2

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง/แก้ไขจุดอ่อน

                จุดแข็ง คือ คณาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มีทักษะในการทำวิจัยสูง  และมีความสนใจในการทำวิจัยอยู่แล้วดังนั้นการกระตุ้น  หรือส่งเสริมให้วิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนจึงทำได้ไม่ยาก

               

รายการหลักฐาน

2.8.1 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์

2.8.2 โครงการจัดอบรมการทำบทเรียน e-learning

 

กลับสู่หน้าสารบัญ